“SKENA PËRTEJ KUFIJVE” – Përzgjedhje e Shfaqjeve Japoneze / “STAGE BEYOND BORDERS—Selection of Japanese Performances”

2021/6/28
Që prej shkurtit 2021, “Japan Foundation”, ka filluar projektin “SKENA PËRTEJ KUFIJVE– Përzgjedhje e Shfaqjeve Japoneze”, i cili synon të promovojë në internet shfaqje të shquara të skenës japoneze. Projekti përfshin deri më tani 17 video të teatrit modern, shfaqjeve të vallëzimit dhe arteve tradicionale të teatrit japonez. Çdo video ka një përshkrim të shkurtër të përmbajtjes së saj dhe ne dëshirojmë t'ju rekomandojmë që të aktivizoni titrat në anglisht (ose një gjuhë tjetër të ofruar, sipas nevojës tuaj).
Videot e reja do të ngarkohen në kanalin YouTube të “Japan Foundation” çdo të premte.
Shpresojmë të shijoni këtë përzgjedhje mahnitëse të Teatrit Japonez të Artit.
 
Kanali në YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLR82S6MFHeIlXeU8RwfGNtLbyVPEbzhhL


From February 2021, “Japan Foundation” has started the “STAGE BEYOND BORDERS—Selection of Japanese Performances” project, which aims to promote outstanding Japanese stage performances online. The project includes so far 17 videos of modern theater, dance performance, and traditional Japanese theater arts. Each video has a short description of its content and we would like to recommend you to turn on the subtitles in English (or any other language offered, as per your convenience).
New videos will be uploaded in the Japan Foundation YouTube channel every Friday.
We hope you enjoy this amazing selection of the Japanese Art Theater.
 
YouTube channel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLR82S6MFHeIlXeU8RwfGNtLbyVPEbzhhL